Kierunki badawcze

Kierunki badawcze Katedry Inżynierii Naftowej skupiają się na następujących zagadnieniach:

 • opracowywanie modeli symulacyjnych eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, złóż geotermalnych;
 • optymalizacja eksploatacji złóż i badania operacyjne w przemyśle naftowym i gazowniczym;
 • eksploatacja i zagospodarowanie złóż surowców płynnych (w tym wykorzystanie metod EOR oraz nanotechnologii);
 • sekwestracja geologiczna dwutlenku węgla, zwłaszcza w złożach węglowodorów;
 • transport i magazynowanie węglowodorów;
 • prospekcja naftowa;
 • badania geochemiczne powierzchniowe i wgłębne;
 • opracowywanie dokumentacji zasobowych dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych i geotechnicznych związanych z eksploatacją złóż węglowodorów oraz wód pitnych i mineralnych;
 • udostępnianie i zagospodarowanie wód podziemnych;
 • eksploatacja wód podziemnych;
 • metody uaktywniania i renowacji studni;
 • badania jakościowe i ilościowe wód podziemnych;
 • sterowanie migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
 • remediacja terenów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi i węglowodorami;
 • ochrona środowiska przy prowadzeniu prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych;
 • projektowanie, modelowanie i symulacja pracy podziemnych magazynów węglowodorów;
 • wykorzystanie pomiarów i badań otworowych do poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów;
 • polityka energetyczna Polski w aspekcie bezpieczeństwa dostaw surowców węglowodo-rowych;
 • zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym z zastosowaniem metod numerycznych i komputerowych;
 • migracja zanieczyszczeń, w szczególności węglowodorów, w ośrodku gruntowo-wodnym;
 • wykorzystanie geotermii jako czynnika energetycznego;
 • badania laboratoryjne dla oceny właściwości petrofizycznych ośrodków gruntowo-skalnych w celu określenia optymalnych rozwiązań technologicznych z zakresu eksploatacji otworowej złóż węglowodorów.