Laboratorium Ochrony Środowiska

W laboratorium wykonywane są: badania fizykochemiczne wód i gruntów na zawartość węglowodorów, pomiary hałasu środowiskowego, pomiary składu gazów odlotowych z palenisk przemysłowych, pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, badania składu gazów wysypiskowych, badania metanu w pokładach węgla kamiennego i brunatnego, badania szczelności gazociągów, badania geochemiczne powietrza gruntowego w rejonach PMG i wytypowanych struktur geologicznych do zatłaczania CO2, pobory prób gruntów i wód podziemnych za pomocą specjalistycznych próbników dla celów monitoringu środowiska gruntowo-wodnego. Zestawienie aparatury:

  • analizator biogazu i węglowodorów gazowych ECOPROBE 5,
  • analizatorbiogazu MULTIWARN II firmy DRAGER,
  • analizator hałasu NORSONIC TYP NOR 12,
  • analizatorspalin LANCOM SERIES II,
  • sonda SOLINST Model 122,
  • spektrofotometr DR 2000 firmy Hach,
  • spektrometr absorpcji atomowej (ASA) AAnalyst 100 firmy PerkinElmer,
  • spektrofotometr UV-1700 firmy Shimadzu,
  • spektrometr Avatar 360 FT-IR Thermo Nicolet.

          
…..Spektrofotometr UV-1700                 Spektrometr absorpcji atomowej (ASA)

        
Spektrofotometr w podczerwieni                          Spektrofotometr DR 2000……