Laboratorium Zaawansowanych Metod Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej

Laboratorium Zaawansowanych Metod Eksploatacji Ropy Naftowej w Katedrze Inżynierii Naftowej przeznaczone jest do badania zjawisk wielofazowych w złożach węglowodorów, zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Wyposażone zostało w dwa niezależne systemy:

  • system do badań efektywności zaawansowanych metod eksploatacji ropy naftowej;
  • zestaw do badań ciśnień kapilarnych oraz właściwości elektrycznych skały.

System do badań efektywności zaawansowanych metod eksploatacji ropy naftowej umożliwia testowania metod wypierania płynów z rdzenia wiertniczego za pomocą ropy, wody, gazu oraz naprzemiennie wody i gazu, pomiaru resztkowego nasycenia ropy oraz efektywności wypierania dla poszczególnych faz. Stosowany jest do prowadzenia pomiarów przepuszczalności absolutnej z wykorzystaniem gazu lub fazy ciekłej w warunkach złożowych oraz wyznaczenie przepuszczalności względnych metodą unsteady-state. W trakcie badań możliwe jest zatłaczanie solanki, ropy naftowej, polimerów, roztworów kwasów oraz gazów takich jak dwutlenek węgla, azot i metan. Instalacja pozwala na wtłaczanie gazu oraz płynu jednocześnie. Parametry techniczne aparatury pozwalają przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne w warunkach złożowych (tzw. in-situ), przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 70 MPa oraz temperaturze do 150 °C. Zestaw wyposażony jest w dwa separatory do pomiaru w warunkach złożowych oraz warunkach otoczenia oraz trzy niezależne zasobniki na płyny wykorzystywane w trakcie badań.


Stanowisko do badań procesów wypierania

Urządzenie do badań ciśnień kapilarnych umożliwia pomiar ciśnień kapilarnych metodą Steady State Porous Plate dla płynów (ropa naftowa, solanka) w warunkach złożowych, wykonanie eksperymentu drainage and imbibition oraz pomiar właściwości elektrycznych, takich jak: („F”, „RI”, „Sw”, „m”, „n”, „Ro”, „Rt”, „Rw”). Urządzenie pozwala przeprowadzić również badania dla próbek skalnych uzyskanych ze złóż niekonwencjonalnych.. Zakres pracy: maksymalne ciśnienie 70 MPa, maksymalna temperatura 150 °C.

Analizom poddawane są procesy intensyfikacji wydobycia ropy naftowej ze złóż za pomocą gazów, oraz związków chemicznych, procesy eksploatacji gazu ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.


Stanowisko do badań ciśnienia kapilarnego i oporności