Studia podyplomowe

Katedra Inżynierii Naftowej oferuje następujące studia podyplomowe:

Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

 

Charakterystyka studiów:

Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z geologią, geofizyką i inżynierią złóż węglowodorów, systemami ich udostępniania, sposobami ich eksploatacji, a także ich zagospodarowaniem. Program studiów zawiera też najistotniejsze elementy prawa górniczego i geologicznego, a także zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Część zajęć odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych w laboratorium komputerowym wyposażonym w profesjonalne oprogramowanie specjalistyczne.

Program studiów

 • Geologia naftowa
 • Hydrogeologia złóż węglowodorów
 • Sejsmika naftowa
 • Geofizyka wiertnicza złóż węglowodorów
 • Wiertnictwo naftowe
 • Wiertnictwo niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
 • Eksploatacja i inżynieria złóż ropy naftowej
 • Eksploatacja i inżynieria złóż gazu ziemnego
 • Ochrona środowiska  w poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów
 • Prawo górnicze i geologiczne
 • Finansowanie i ekonomika inwestycji naftowych
 • Komputerowa symulacja złóż
 • Remonty i rekonstrukcje otworów eksploatacyjnych
 • Metody wtóre i trzecie w eksploatacji złóż ropy naftowej
 • Płyny wiertnicze i eksploatacyjne
 • Transport rurociągowy i magazynowanie węglowodorów
 • Zagospodarowanie napowierzchniowe złóż węglowodorów
 • Fizyka złoża
 • Specjalne metody inżynierii złożowej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu poszukiwań, udostępniania i eksploatacji złóż surowców płynnych, geofizyki oraz górnictwa otworowego (wiertnictwo, inżynieria złożowa, w szczególności metody eksploatacji złóż surowców płynnych i symulacji komputerowej procesów ich eksploatacji). Absolwenci uzyskają wiedzę, która umożliwi poprawny wybór odpowiedniej metody analitycznej, optymalne zaplanowanie przebiegu badań, w tym dobór analiz i eksperymentów laboratoryjnych oraz polowych w zależności od postawionego problemu lub charakteru realizowanego projektu inżynierskiego. Uczestnicy będą też potrafili profesjonalnie przygotować pisemne opracowanie naukowe oraz prezentację ustną będące rozwiązaniem złożonych problemów inżynierskich, w szczególności z zakresu szeroko pojętego górnictwa otworowego. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone zostanie świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jak również będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym oraz górnictwa nafty i gazu.

więcej informacji


Udostępnienie i dystrybucja wód podziemnych

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu udostępniania wód podziemnych, prawidłowej eksploatacji studni wierconych oraz uzdatniania wód i ich dystrybucji. Program kierowany jest do osób związanych zarówno z projektowaniem robót hydrogeologicznych, wierceniem studni ujęciowych i odwadniających jak i ich eksploatacją oraz uzdatnianiem i dystrybucją wód.

Program studiów

 • Hydrogeologia
 • Udostępnianie wód podziemnych
 • Renowacja i rekonstrukcja studni wierconych
 • Projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Filtry i filtrowanie studni
 • Metody diagnostyczne w ocenie stanu technicznego studni głębinowych
 • Projektowanie i dokumentowanie prac hydrogeologicznych
 • Wybrane zagadnienia systemów wodociągowych
 • Technologia uzdatniania wody
 • Geoinżynieria
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Prawo wodne, budowlane, geologiczne i górnicze
 • Modelowanie eksploatacji i migracji zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych
 • Energetyka wodna
 • Zajęcia terenowe

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych” są przygotowani do: wykonywania projektów robót hydrogeologicznych, doboru metod wiercenia studni w różnych warunkach geologicznych, optymalizacji procesu eksploatacji wód podziemnych; stosowania chemicznych i mechanicznych metod uaktywniania studni, doboru odpowiednich technologii oczyszczania wody, projektowania systemów dystrybucji wód podziemnych, o oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

więcej informacji