Koła naukowe

W obrębie Katedry Inżynierii Naftowej działają dwa Koła Naukowe:

  • Koło Naukowe Nafta i Gaz
  • Koło Naukowe Zdrój

Koło Naukowe Nafta i Gaz należy do najstarszych kół studenckich działających na Akademii Górniczo-Hutniczej. Powstało ono jeszcze na Wydziale Górniczym w roku 1953 przy Katedrze Eksploatacji Ropy Naftowej. Od początku istnienia członkowie koła pogłębiali wiedzę z zakresu eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego. W roku 1967 powstał Wydział Wiertniczo-Naftowy, na którym Koło kontynuowało swoją działalność. Obecnie Koło skupia studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu głównie specjalności: Eksploatacja Złóż Surowców Płynnych, Gazownictwo Ziemne, Inżynieria Naftowa i Inżynieria Gazownicza. Członkowie Koła biorą udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych promując Wydział i Uczelnię.

Działalność Koła Naukowego Nafta i Gaz:

  1. Raz w miesiącu organizowane są spotkania tematyczne związane z bieżącą problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego oraz nowymi technologiami w dziedzinie inżynierii naftowej i gazowniczej.
  2. Organizowane są wyjazdy programowe na nowoczesne obiekty przemysłowe, w tym m.in. kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej, podziemne magazyny gazu.
  3. Członkowie Koła włączają się w działalność naukowo-badawczą Katedry Inżynierii Naftowej oraz Katedry Inżynierii Gazowniczej.
  4. Studenci wygłaszają liczne referaty na Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego, konferencjach East Meets West i Student ShaleDays oraz Kongresie Europejskim,  gdzie zajmują wysokie miejsca.
  5. Wraz z Kołem Naukowym Geowiert corocznie organizowany jest cykl szkoleń „Student dla Studenta” z zakresu specjalistycznego oprogramowania.

Opiekunowie: mgr inż. Tomasz Włodek, mgr inż. Damian Janiga


Koło Naukowe Zdrój powstało w 1974 roku przy ówczesnym Zakładzie Eksploatacji i Ochrony Wód i nieprzerwanie działa do dzisiaj. Zakres działalności Koła obejmuje problematykę związaną z techniką i technologią wiercenia otworów hydrogeologicznych, dokumentowaniem zasobów wód podziemnych, optymalizacją i automatyzacją procesów eksploatacji i dystrybucji wód oraz zagospodarowaniem i utylizacją zasolonych wód kopalnianych i uzdrowiskowych. W ostatnich latach zakres działalności Koła poszerzył się o problematykę związaną z inżynierią środowiska. Dotyczy ona głównie zagadnień związanych z: badaniem zmian chemizmu wód podziemnych i gleb wokół zakładów przemysłowych i składowisk odpadów, monitoringu środowiska gruntowo-wodnego, migracji zanieczyszczeń, badania hałasu wokół instalacji przemysłowych oraz badania szczelności gazociągów i instalacji PMG.

Członkowie Koła uczestniczą w organizowanej corocznie Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego przygotowując po 2-3 referaty. Biorą również udział w sesjach naukowych organizowanych przez inne uczelnie.

Opiekun: mgr inż. Michał Maruta